รวมคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจทั้งหมดของ สพฐ. หน้า 2
เลขที่คำสั่ง
สั่ง ณ วันที่
ผู้ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมาย หรือมอบอำนาจ
เนื้อหา
51/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
52/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -สั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ต่าง สพท.
53/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การสั่งจ้างเลิกจ้าง อนุญาตลาของลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินนอกงบฯ
54/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สถานศึกษา -ออกใบสุทธิหรือใบแทน เมื่อพ้นสิบปี
55/2546 10 ก.ค.2546 แต่งตั้ง ข้าราชการ -เป็นที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.
56/2546 12 ก.ค.2546 แต่งตั้ง ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
57/2546 10 ก.ค.2546 รอง สพฐ.,ผอ.สคส.,จนท. -อนุมัติจ่ายเงินภายใน สพฐ.
58/2546 10 ก.ค.2546 ผอ.สคส.,จนท. -ดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร
60/2546 10 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติการจ่ายเงิน
63/2546 10 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
65/2546 11 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่
66/2546 16 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
74/2546 21 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
75/2546 21 ก.ค.2546 ผอ.สพท.เขต 1 -เบิกเงินจากคลังจังหวัดของศูนย์และ รร.สำหรับคนพิการ
89/2546 24 ก.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สน.,หน.ตสน. -อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร อนุญาตการลา
90/2546 24 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างลาออก
93/2546 24 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการลูกจ้าง -ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน สพท.
94/2546 24 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่ หน.ตสน.
95/2546 24 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สำนัก
96/2546 25 ก.ค.2546 ผู้ตรวจกระทรวงระดับเขต -อนุมัติการไปราชการ อนุญาตลาป่วย ใช้รถ ของตนเอง
139/2546 30 ก.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สน.ทดสอบฯ -ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิ หนังสือสำคัญ ฯ
143/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -จัดหาพัสดุที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อและ นำเข้าจากต่างประเทศ
145/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สคส.,ผอ.สพท.,ผอ.สถาน -ลงนามในใบแจ้งการเบิกเงินและใบแจ้งโอนกลับเงินงบประมาณ
148/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -จัดหาพัสดุตามหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ
149/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร
150/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
151/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
152/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
153/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การจัดฝึกอบรม
154/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สคส. -ลงนามในแบบขอรับเงินบำเหน็จบำาญ เงินทำขวัญ
155/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา..ฯ -ลงนามในแบบคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ..ฯ
269/2546 13 ส.ค.2546 แต่งตั้งข้าราชการ -ให้เป็นคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สพฐ.
281/2546 15 ส.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สพร. -ให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับงานบุคลากรและงานอื่นๆ
296/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติจ่ายเงินค่ารับรองประเภทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
297/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายเงินค่ารับรองอาหารว่างเครื่องดื่มในการประชุม
298/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าสมาชิกอินเตอร์เน็ต
299/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต
300/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
301/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายเงินรางวัลกรรมการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกข้าราชการ
302/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้แก่บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลาฯ
303/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าดอกไม้ พวงมาลัย พานประดับ
304/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
305/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ
306/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
308/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายในการจัดรายการ ผลิตรายการ และถ่ายทอดสด
307/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
309/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดรายการผลิตและถ่ายทอดสด
310/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
311/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของราชการ
312/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าบริการและสถานที่
313/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการและสถานที่
314/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าตกแต่งและประดับไฟฟ้าบริเวณอาคารที่ทำการ
315/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและประดับไฟฟ้าบริเวณอาคาร
316/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบและเครื่องนอน
317/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องนอน
318/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรทัศน์เคลื่อนที่
319/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่****
320/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของส่วนราชการ
321/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายก่อหนี้ผูกพันกรณีที่ไม่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายใน
 เรื่องนั้น
322/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างทำเครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ
323/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างทำเครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ
324/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าและค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
325/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าเช่าและค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
326/2546 15 ส.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สน.,หน.ตสน. -อนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
327/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการนอกเวลา
328/2546 15 ส.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สน.,หน.ตสน. -อนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ภัณฑ์
329/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ โทรสาร และค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์
330/2546 15 ส.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สน.,หน.ตสน. -ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สำเนาเอกสารแทนต้นฉบับที่สูญหาย
331/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สำเนาเอกสารแทนต้นฉบับที่สูญหาย
333/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติใบรับรองการจ่ายเงินกรณีใบเสร็จสูญหายและไม่อาจขอสำเนา
334/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุญาตให้เก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
335/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การขอเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเงิน

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com